Hướng dẫn điều hành sử dụng phần mềm tour Itoursys

ACE xem video hướng dẫn dưới đây để tiến hành sử dụng nhé:

1. Hướng dẫn Cách tạo thông tin Hướng Dẫn Viên

2. Hướng dẫn Cách làm cọc Booking Series

3. Hướng dẫn Cách xuất Dự Toán

4. Hướng dẫn Cách tạo đặt cọc