Tố chức bộ máy kế toán

 

  1. Sơ đồ bộ máy kế toán

  1. Chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng

Kê tóan trưởng có trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của các bộ phận, văn phòng trong toàn Công ty.

  • Chức năng, nhiệm vụ của kế toán từng bộ phận

Tại từng bộ phận, văn phòng trong Công ty, nhân sự kế toán gồm Kế toán tổng hợp, Kế toán thanh toán, Kế toán công nợ và Thủ quỹ

 

3.1. Kế toán thanh toán có nhiệm vụ chủ yếu sau:

TT Nội dung công việc cụ thể Thời gian thực hiện Người thực hiện
1 Kết xuất sao kê của các ngân hàng, nhận thông tin của các khoản tiền về – tiền đi, nhận thông tin sổ quỹ từ thủ quỹ,  hạch toán các nghiệp vụ biến động vốn bằng tiền (tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) Hàng ngày  
2 Lập các lệnh chi tiền theo đề nghị thanh toán đã được xét duyệt, lựa chọn tài khoản thanh toán phù hợp cho mục đích thuế, chuyển phiếu chi cho thủ quỹ chi tiền mặt Hàng ngày  
3 Lập kế hoạch thanh toán theo đề nghị thanh toán được duyệt Hàng ngày  
4 Ghi chép phán ánh tình hình biến động các khoản vay Khi phát sinh  
5 Thực hiện kiểm kê, đối chiếu số dư sổ tiền mặt trên sổ kế toán với thủ quỹ Hàng ngày  
6 Kiểm tra đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng với sổ sách kế toán Hàng ngày  
7 Lưu trữ chứng từ, sổ sách liên quan theo quy định Hàng ngày  
8 Tổng hợp tính chi phí lãi vay định kỳ, xin duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán cho chủ nợ, đồng thời ghi chép sổ sách kế toán Hàng tháng  
9 Thống kê các chỉ tiêu thuộc phần hành kế toán công việc trên Hàng tháng, quý, năm  
10 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán tổng hợp Khi có yêu cầu  

 

3.2. Kế toán doanh thu – chi phí – công nợ có nhiệm vụ chủ yếu sau:

TT Nội dung công việc cụ thể Thời gian thực hiện Người thực hiện
1 Ghi chép, phản ánh doanh thu bán hàng và các khoản điều chỉnh doanh thu theo dự toán, quyết toán và hóa đơn bán hàng, hạch toán thuế GTGT (nếu có), công nợ phải thu Hàng ngày  
2 Tính toán và ghi chép kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết chi phí và giá vốn theo dự toán, quyết toán và hóa đơn mua hàng, hạch toán theo dõi hàng tồn kho Hàng ngày  
3 Kiểm tra các đề nghị chi tiền đặt cọc, đề nghị thanh toán nhà cung cấp do sale chuyển sang, kiểm tra tình hình công nợ phải trả trước khi chuyển kế toán thanh toán lập lệnh chi tiền Hàng ngày  
4 Kiểm tra lại thông tin chuyển khoản thanh toán của kế toán thanh toán Hàng ngày  
5 Thực hiện kiểm tra dữ liệu và đối chiếu công nợ phải thu với sale, đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp, ghi sổ hạch toán nếu thực hiện cấn trừ

–        TH công nợ theo tour: nhận đề nghị thanh toán và đối chiếu công nợ từ Sale

–        TH công nợ định kỳ: nhận đề nghị thanh toán và đối chiếu công nợ trực tiếp từ nhà cung cấp

Hàng tuần/Hàng tháng  
6 Kiểm tra các booking, báo giá dịch vụ do sale gửi. Kiểm tra số lượng khách theo danh sách, số tiền khách đã đặt cọc/tạm ứng/thanh toán. Hướng dẫn sale lấy hóa đơn đầu vào(nếu cần) Hàng ngày  
7 Kiểm kê hàng tồn kho với người giữ voucher Hàng tuần/hàng tháng  
8 Thống kê các chỉ tiêu liên quan đến phần hành kế toán công việc trên Hàng ngày  
9 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán tổng hợp Khi có yêu cầu  

 

3.3. Thủ quỹ có nhiệm vụ chủ yếu sau:

TT                               Nội dung công việc cụ thể Thời gian thực hiện Người thực hiện
1 Quản lý và viết phiếu thu giao cho người đi thu tiền hoặc khách hàng (phiếu thu in sẵn có logo công ty) Hàng ngày  
2 Nhận tiền từ khách hàng, sale, người thu tiền nhập vào sổ quỹ Hàng ngày  
3 Trực tiếp thanh toán các khoản chi theo quy định tại quy chế công ty Hàng ngày  
4 Nhận phiếu chi từ kế toán thanh toán, thực hiện chi tiền, hoàn thiện lưu trữ chứng từ, ghi sổ quỹ Hàng ngày  
5 Tổng hợp sổ quỹ, chuyển dữ liệu cho kế toán thanh toán Hàng ngày  
6 Kiểm kê quỹ, phiếu thu (phiếu thu in sẵn có logo công ty) Hàng ngày/hàng tuần  
7 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán tổng hợp Khi có yêu cầu  

 

3.4. Kế toán tiền lương có nhiệm vụ chủ yếu sau:

TT                               Nội dung công việc cụ thể Thời gian thực hiện Người thực hiện
1 Thu thập bảng chấm công của nhân viên và cán bộ quản lý từ các bộ phận Hàng tháng  
2 Tham gia tính lương phải trả cho cán bộ, công nhân viên, các khoản trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn mà Công ty phải trả, tính BHXH phải trả cho nhân viên được hưởng BHXH (nếu có) Hàng tháng  
3 Kiểm tra số liệu phát sinh và phần mềm nếu có. Ghi chép kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ Hàng tháng  
4 Theo dõi, thanh toán lương và BHXH cho nhân viên Hàng ngày  

 

3.5. Kế toán TSCĐ, CCDC có nhiệm vụ chủ yếu sau:

B Kế toán TSCĐ, CCDC Thời gian thực hiện Người thực hiện
1 Ghi chép kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ tồn kho Hàng tháng  
2 Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ, dụng cụ Hàng tháng  
3 Theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ đang sử dụng ở các bộ phận Hàng ngày  
4 Kiểm kê và lập các báo cáo kế toán nội bộ về tăng giảm tài sản cố định Hàng tháng  

 

3.6. Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ chủ yếu sau:

TT                               Nội dung công việc cụ thể Thời gian thực hiện Người thực hiện
A Tính và thanh toán hoa hồng    
1 Tập hợp bảng tính lãi lỗ theo công trình của từng team Hàng tháng  
2 Kiểm tra tình hình công nợ phải thu, chuyển dữ liệu cho sale để thu hồi Hàng tháng  
3 Tính hoa hồng cho từng team theo quy chế tài chính công ty Hàng tháng  
4 Kiểm tra dữ liệu tính toán, xin phê duyệt thanh toán hoa hồng cho nhân viên, chi trả hoa hồng cho các team Hàng tháng  
5 Kiểm tra số liệu phát sinh và nhập vào phần mềm, theo dõi tình hình thanh toán hoa hồng cho nhân viên Hàng tháng  
B Kiểm tra, tổng hợp, lập báo cáo    
1 Kiểm tra tính chính xác của quyết toán trên cơ sở dự toán và các chứng từ kèm theo, có ý kiến với sale và quản lý khi có phát sinh bất thường Hàng ngày  
2 Kiểm tra việc hạch toán của bộ phận: kiểm tra tình hình hạch toán và đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ,… Hàng tuần  
3 Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hợp đồng trước khi trình quản lý ký duyệt Hàng ngày  
4 Kiểm tra chọn mẫu việc up dữ liệu lên mail chung và lưu trữ chứng từ theo quy định của các kế toán phần hành Hàng ngày  
5 Quyết định lựa chọn tài khoản thanh toán phục vụ mục đích thuế Hàng ngày  
6 Thực hiện các nghiệp vụ nội sinh, lập các bút toán khóa sổ kế toán cuối kỳ Hàng ngày  
7 Thực hiện các phần hành kế toán còn lại mà chưa phân công, phân nhiệm cho các bộ phận trên như: hoạt động tài chính, hoạt động bất thường, các nghiệp vụ phức tạp. Hàng tuần, tháng, quý  
8 Kiểm tra số liệu kế toán của các kế toán phần hành  khi lập các báo cáo kế toán nội bộ Hàng tháng  

 

TẢI FILE WORD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY